سندونه - د خوست ولایت مقام

سندونه

سرليک
ششسی
جزیات: سیش
په بشپړه توګه کتل